תקנון חנות אביזרי ספורט דור ספורט תקנון אתר דור ספורט
1.1 האתר הינו חנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי דור ספורט יבוא ושיווק בע"מ מרח` הפרחים מושב בני עטרות (להלן: "דור ספורט) 
1.2 השימוש באתר דור ספורט מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר דור ספורט מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו. 
1.3 אתר דור ספורט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי דור ספורט, אלא בידי גורמים אחרים שלדור ספורט אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, דור ספורט,אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר דור ספורט משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם. 
1.4 אתר דור ספורט מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי דור ספורט ו/או מפיציה ברחבי הארץ. 
1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר דור ספורט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט - בהתאם לבקשת הגולש - מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש. 
1.6 ידוע לגולש כי אתר דור ספורט מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד אין" וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר דור ספורט אין כפל מבצעים. 
1.7 כל המבצע פעולת רכישה באתר דור ספורט, מצהיר - בעצם ביצועה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר דור ספורט,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה. 
1.8 החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו 
של האתר אשר אינם תלויים בחברה. 
לפיכך,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל 
טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר. 
1.9 לבירורים ניתן לפנות דור ספורט בטלפון : 0774545457
1.10 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם. 
2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה 
2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. 
2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר דור ספורט ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר דור ספורט, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : "הרוכש" ו/או "הגולש"). 
2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר דור ספורט, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל. 
2.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי דור ספורט הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש. 
2.5 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה. 
2.6 דור ספורט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. 
2.7 דור ספורט רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 
2.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא דור ספורט מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: 
2.8.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים 
2.8.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדור ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דור ספורט והחברות המציעות. 
2.8.3 אם עשית שימוש בשרותיי דור ספורט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 
2.8.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם דור ספורט או מי מטעמה 
2.8.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות דור ספורט. 
2.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 
3.המוצרים המוצעים לרכישה באתר דור ספורט
3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. 
3.2 דור ספורט מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
3.3 דור ספורט מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לדור ספורט שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. 
3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי דור ספורט ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל דור ספורט לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב דור ספורט לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד דור ספורט בעניין זה. 
3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר דור ספורט ילווה בנתונים הבאים לפחות : 
3.5.1 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים. 
3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. דור ספורט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד. 
3.5.2.1.לדור ספורט שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים. 
3.5.2.2 לדור ספורט שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה דור ספורט רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע. 
3.5.3 דרך ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה. 
3.5.4 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף - לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר דור ספורט ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
3.5.5 מפרט כללי של המוצר. 
3.5.6 זהות חברת השירות. 
3.6 ככל שיש בדור ספורט קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים,לא תישא דור ספורט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם. 
דור ספורט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות דור ספורט. 
3.7 רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת "הפיצוץ" להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת "הפיצוץ" תהיה הנהלת דור ספורט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת. 
4.אופן ביצוע פעולת רכישה 
4.1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר דור ספורט ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי 
4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. דור ספורט ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. 
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של וואלה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תיהיה דור ספורט זכאית לבטל את ההזמנה. 
4.3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד. 
4.4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של דור ספורט בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי דור ספורט תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. 
4.5 מערכת המחשב של דור ספורט מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר דור ספורט. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה. 
4.6 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי דור ספורט באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. דור ספורט לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דור ספורט. 
4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה. 
5.ביטול עסקת הרכישה 
5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים : 
5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי דור ספורט בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן : "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר. 
5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 
5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית. 
5.5 תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר דור ספורט או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית דור ספורט לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית דור ספורט לגבות פחת זה מהלקוח. 
5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה . 
5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. 
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים וואלה ו/או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 
6.תשלום 
6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי. 
6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר. 
7. אחריות ושירות 
7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר דור ספורט הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש. 
7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה המייבאת את המוצר והיא נותנת האחריות
8.תנאים נוספים 
8.1. דור ספורט שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר דור ספורט. 
8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר דור ספורט משום מצג מצד דור ספורט ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי דור ספורט. בשום מקרה לא תחול על דור ספורט אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר דור ספורט. 
8.3 ידוע לגולש האתר כי דור ספורט תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר דור ספורט כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר דור ספורט. 
8.4 ידוע לגולש כי דור ספורט ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר דור ספורט יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר דור ספורט. 
8.5 כל המחירים המוצגים באתר דור ספורט כוללים מע"מ וכן דמי הובלה. 
8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר דור ספורט הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי דור ספורט שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר דור ספורט וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה. 
8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת דור ספורט יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר דור ספורט , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית דור ספורט להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. 
8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה דור ספורט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. 
8.9. במידה ויתברר דור ספורט כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה דור ספורט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. 
8.10 בוטלה העיסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב דור ספורט לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה. 
8.11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה. 
.8.12 ידוע לגולש באתר דור ספורט כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר דור ספורט הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של דור ספורט. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר דור ספורט ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של דור ספורט מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר דור ספורט אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי דור ספורט ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות. 
8.13 ידוע לגולש כי דור ספורט שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר דור ספורט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת. 
8.14. ידוע לגולש כי דור ספורט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר דור ספורט או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של דור ספורט. 
8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. 
8.16 . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח. 
9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 
9.1 דור ספורט תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של דור ספורט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דור ספורט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בדור ספורט- לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דור ספורט. 
9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע שלדור ספורט. דור ספורט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בדור ספורט מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר. 
9.3 דור ספורט לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן: 
9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו. 
9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בדור ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דור ספורט והחברות המציעות. 
9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי דור ספורט  לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 
9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם דור ספורט או מי מטעמה. 
9.3.5 אם התקבל בידי דור ספורט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי. 
9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דור ספורט. 
9.3.7 אם דור ספורט תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך בדור ספורט, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו. 
9.3.8 דור ספורט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בדור ספורט לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. בדור ספורט תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 
10. הקניין הרוחני 
10.1 כל זכויות הקניין הרוחני בדור ספורט, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של דור ספורט בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר דור ספורט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. 
10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת דור ספורט מראש ובכתב.
 
1.1 האתר הינו חנות וירטואלית שהוקם ומופעל על ידי דור ספורט יבוא ושיווק בע"מ מרח` הפרחים מושב בני עטרות (להלן: "דור ספורט) 
1.2 השימוש באתר דור ספורט מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר דור ספורט מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו. 
1.3 אתר דור ספורט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי דור ספורט, אלא בידי גורמים אחרים שלדור ספורט אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, דור ספורט,אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר דור ספורט משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם. 
1.4 אתר דור ספורט מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי דור ספורט ו/או מפיציה ברחבי הארץ. 
1.5 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר דור ספורט, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט - בהתאם לבקשת הגולש - מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש. 
1.6 ידוע לגולש כי אתר דור ספורט מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים, מבצעי "טרייד אין" וכדומה וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר דור ספורט אין כפל מבצעים. 
1.7 כל המבצע פעולת רכישה באתר דור ספורט, מצהיר - בעצם ביצועה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר דור ספורט,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה. 
1.8 החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו 
של האתר אשר אינם תלויים בחברה. 
לפיכך,החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים,אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל 
טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר. 
1.9 לבירורים ניתן לפנות דור ספורט בטלפון : 0774545457
1.10 הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר,אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת,גם פנייה למין השני בהתאם. 
2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה 
2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. 
2.2 כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר דור ספורט ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר דור ספורט, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : "הרוכש" ו/או "הגולש"). 
2.3 פעולת רכישה של מוצרים באתר דור ספורט, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל. 
2.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי דור ספורט הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש. 
2.5 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה. 
2.6 דור ספורט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר. 
2.7 דור ספורט רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 
2.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא דור ספורט מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: 
2.8.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים 
2.8.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדור ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דור ספורט והחברות המציעות. 
2.8.3 אם עשית שימוש בשרותיי דור ספורט לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 
2.8.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם דור ספורט או מי מטעמה 
2.8.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות דור ספורט. 
2.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 
3.המוצרים המוצעים לרכישה באתר דור ספורט
3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. 
3.2 דור ספורט מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
3.3 דור ספורט מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לדור ספורט שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. 
3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי דור ספורט ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל דור ספורט לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי,תשיב דור ספורט לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד דור ספורט בעניין זה. 
3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר דור ספורט ילווה בנתונים הבאים לפחות : 
3.5.1 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים. 
3.5.2 מחיר ההובלה או המשלוח. המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי הקו הירוק בלבד. דור ספורט תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד. 
3.5.2.1.לדור ספורט שמורה הזכות להודיע,כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י המציע ובמקרים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים. 
3.5.2.2 לדור ספורט שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה דור ספורט רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע. 
3.5.3 דרך ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה. 
3.5.4 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף - לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר דור ספורט ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
3.5.5 מפרט כללי של המוצר. 
3.5.6 זהות חברת השירות. 
3.6 ככל שיש בדור ספורט קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים,לא תישא דור ספורט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם. 
דור ספורט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות דור ספורט. 
3.7 רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת "הפיצוץ" להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת "הפיצוץ" תהיה הנהלת דור ספורט רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת. 
4.אופן ביצוע פעולת רכישה 
4.1. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר דור ספורט ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי 
4.2 בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. דור ספורט ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. 
במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של וואלה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תיהיה דור ספורט זכאית לבטל את ההזמנה. 
4.3 . אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד. 
4.4 . פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של דור ספורט בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי דור ספורט תשמור את פרטיו במערכת נתוניה. 
4.5 מערכת המחשב של דור ספורט מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר דור ספורט. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה. 
4.6 על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי דור ספורט באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. דור ספורט לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דור ספורט. 
4.7 איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי.במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה. 
5.ביטול עסקת הרכישה 
5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים : 
5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי דור ספורט בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (להלן : "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר. 
5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 
5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית. 
5.5 תוצאות ביטול העיסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר דור ספורט או במסמך שנמסר לרוכש. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית דור ספורט לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית דור ספורט לגבות פחת זה מהלקוח. 
5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול להארז שוב ללא פגם במוצר או באריזה . 
5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף. 
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים וואלה ו/או בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. 
6.תשלום 
6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי. 
6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר. 
7. אחריות ושירות 
7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר דור ספורט הנם חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות שמצורפת למוצרים בעת משלוחה לרוכש. 
7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה המייבאת את המוצר והיא נותנת האחריות
8.תנאים נוספים 
8.1. דור ספורט שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר דור ספורט. 
8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר דור ספורט משום מצג מצד דור ספורט ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי דור ספורט. בשום מקרה לא תחול על דור ספורט אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר דור ספורט. 
8.3 ידוע לגולש האתר כי דור ספורט תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר דור ספורט כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר דור ספורט. 
8.4 ידוע לגולש כי דור ספורט ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר דור ספורט יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר דור ספורט. 
8.5 כל המחירים המוצגים באתר דור ספורט כוללים מע"מ וכן דמי הובלה. 
8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר דור ספורט הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי דור ספורט שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר דור ספורט וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה. 
8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת דור ספורט יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר דור ספורט , ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית דור ספורט להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. 
8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה דור ספורט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. 
8.9. במידה ויתברר דור ספורט כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה דור ספורט רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. 
8.10 בוטלה העיסקה על פי סעיפים 41, 40, 39 לעיל, תשיב דור ספורט לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה. 
8.11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה. 
.8.12 ידוע לגולש באתר דור ספורט כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר דור ספורט הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של דור ספורט. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר דור ספורט ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של דור ספורט מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר דור ספורט אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי דור ספורט ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות. 
8.13 ידוע לגולש כי דור ספורט שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר דור ספורט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת. 
8.14. ידוע לגולש כי דור ספורט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר דור ספורט או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של דור ספורט. 
8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. 
8.16 . כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח. 
9. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות 
9.1 דור ספורט תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של דור ספורט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דור ספורט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בדור ספורט- לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דור ספורט. 
9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע שלדור ספורט. דור ספורט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בדור ספורט מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר. 
9.3 דור ספורט לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן: 
9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו. 
9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בדור ספורט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דור ספורט והחברות המציעות. 
9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי דור ספורט  לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 
9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם דור ספורט או מי מטעמה. 
9.3.5 אם התקבל בידי דור ספורט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי. 
9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דור ספורט. 
9.3.7 אם דור ספורט תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך בדור ספורט, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו. 
9.3.8 דור ספורט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בדור ספורט לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. בדור ספורט תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 
10. הקניין הרוחני 
10.1 כל זכויות הקניין הרוחני בדור ספורט, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של דור ספורט בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר דור ספורט, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. 
10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת דור ספורט מראש ובכתב.
 

מבזקים

יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp